Štatút ŠVOČ

ŠTATÚT

XVIII. ročníka súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky

 

 1. Súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky (ďalej len ŠVOČ ČR a SR) sa môžu zúčastniť študenti a študentské kolektívy z radov študentov bakalárskeho a inžinierskeho (magisterského) štúdia stavebných fakúlt ČVUT Praha, STU Bratislava, VUT Brno, TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ŽU Žilina. Za študenta sa považuje ten, ktorý ešte neukončil štúdium štátnymi záverečnými skúškami. Rady ŠVOČ jednotlivých fakúlt zaistia, že súťažné práce študentov posledných ročníkov nebudú prezentovať iba výsledky získané v rámci riešenia témy bakalárskej alebo diplomovej (magisterskej) práce.
 2. Súťaž prebieha v desiatich sekciách:
  1. Pozemné stavby a architektúra
  2. Vodné stavby, vodné hospodárstvo a environmentálne inžinierstvo
  3. Dopravné stavby
  4. Stavebná mechanika
  5. Materiálové inžinierstvo
  6. Inžinierske konštrukcie a mosty
  7. Geotechnika
  8. Geodézia a kartografia
  9. Technické zariadenia budov a energie budov
  10. Ekonomika, riadenie a technológie stavieb

 

 1. Z každej fakulty môžu postúpiť do jednotlivých sekcií súťaže ŠVOČ ČR a SR maximálne 2 práce, a to podľa rozhodnutia odborných porôt fakultných kôl ŠVOČ a po potvrdení nominácií Radami ŠVOČ príslušných fakúlt.
 2. Súťaž v odbornej sekcii ŠVOČ ČR a SR sa uskutoční, ak do nej budú prihlásené aspoň 4 práce ŠVOČ.
 3. Prezentácie prác ŠVOČ sú verejné. Jedna prezentácia trvá maximálne 12 minút, 3 minúty sú vyhradené na diskusiu. Rozhodovanie odborných porôt je neverejné.
 4. Do poroty je Radou ŠVOČ z každej stavebnej fakulty nominovaný jeden zástupca. Členom poroty nemôže byť vedúci práce, ktorá súťaží v danej sekcii.
 5. Súťaž v sekcii vedie predseda, ktorého si zástupcovia fakúlt zvolia pred začiatkom súťaže v sekciách.
 6. Každý účastník musí pred začiatkom súťaže odovzdať jeden výtlačok súťažnej práce vypracovanej podľa jednotnej šablóny. V prípade nesplnenia tejto požiadavky je zo súťaže vylúčený.
 7. Pred začiatkom súťaže obdrží každý člen poroty zoznam súťažiacich a ich prác. Každý porotca hodnotí, boduje práce podľa daných kritérií.
 8. Kritériá pre hodnotenie (1-10 bodov) prác sú:
  –     originalita práce a jej vedecký prínos,
  –     kvalita prednesu a dodržanie časového limitu
  –     vystupovanie v diskusii a reakcie na pripomienky,
  –     formálne spracovanie vytlačenej verzie a dodržanie zásad písania odborného textu.
 1. Každý člen poroty stanoví poradie prác na prvom, druhom a treťom mieste. Víťazí práca s najmenším súčtom poradí. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o výsledku predseda poroty. Každá komisia môže udeliť iba tri ceny. Výška finančného ohodnotenia bude nasledovná: 100,- € za 1. miesto, 75,- € za 2. miesto a 50,- € za 3. miesto.
 2. Súťažné práce hodnotia aj zúčastnení študenti v jednotlivých sekciách a udeľujú študentskú cenu. Každý študent volí jednu prácu, víťazí práca s najvyšším počtom hlasov. Víťaz študentského hlasovania bude odmenený diplomom a vecným darom.
 3. Výsledky súťaže nahlásia predsedovia porôt organizačnému výboru súťaže ŠVOČ do 30 minút po skončení rokovania v sekcii.
 4. Práce všetkých účastníkov súťaže budú publikované v zborníku na CD a budú poskytnuté pre potreby všetkých fakúlt.
 5. Výsledky súťaže budú oznámené na slávnostnom stretnutí všetkých účastníkov.
 6. Tento štatút platí pre XVIII. ročník súťaže ŠVOČ stavebných fakúlt ČR a SR, ktoré sa bude konať na Stavebnej fakulte TU v Košiciach dňa 18. mája 2017.

 

 

Vypracovala:
doc. Ing. Alena Sičáková, PhD.
predsedníčka Rady ŠVOČ SvF TUKE

 

prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
dekan SvF TUKE