Program súťaže a pokyny

Organizujúca fakulta:     Stavebná fakulta Technickej Univerzity v Košiciach

Termín konania:     18. 5. 2017

Odborný garant súťaže:     prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
                                             dekan SvF TU Košice

Organizačný garant súťaže:    doc. Ing. Alena Sičáková, PhD.
                                                   predsedníčka Rady ŠVOČ SvF TUKE
alena.sicakova@tuke.sk
+421 55 602 4275, 0908 652 603

Program:
17.5. 2017
16,00 Odchod autobusu z areálu TUKE do Domu umenia
17,00 – 23,00 Slávnostný koncert pri príležitosti 40. výročia založenia SvF TU v Košiciach. Príhovor dekana, otvorenie súťaže ŠVOČ. Recepcia s kultúrnym programom (Dom umenia).
18.5. 2017
09,00 – 12,00 Súťaž v sekciách (budova SvF TUKE)
12,00 – 13,30 Obed (jedáleň v budove SvF TUKE)
13,30 Zasadnutie zástupcov rady ŠVOČ zúčastnených fakúlt, zástupcu SKSI a zástupcu SvF (malá zasadačka dekanátu, budova SvF, 2. posch.) Voľba ocenení SKSI.
15,00 Vyhlásenie výsledkov, ukončenie súťaže (jedáleň v budove SvF TUKE)

 

Organizačné pokyny:
– pre orientáciu pozrite mapky  v „Ako sa k nám dostať“, vyznačené sú všetky dôležité miesta a spôsob dopravy
ubytovanie študentov je zabezpečené v internáte B. Němcovej 1
ubytovanie učiteľov (členov porôt a Rady ŠVOČ) je zabezpečené v hoteli Štadión,  Čermeľská 1.
– na recepciách budú mať k dispozícii zoznam osôb, tak ako si účastníci rezervovali ubytovanie
– pre tých, ktorí si zaregistrovali účasť na slávnostnom programe 17.5., bude pred Domom umenia odovzdaná vstupenka na akciu
– bude zabezpečená doprava autobusom z areálu TUKE do Domu umenia – stanovište autobusu upresníme neskôr
– do Domu umenia sa môžete dostaviť aj individuálne – prosíme v tom prípade o príchod s časovou rezervou

Účastníci súťaže ŠVOČ:

  1. Stavebná fakulta ČVUT v Prahe
  2. Stavebná fakulta VUT v Brne
  3. Stavebná fakulta VŠB TU Ostrava
  4. Stavebná fakulta STU v Bratislave
  5. Stavebná fakulta ŽU v Žiline
  6. Stavebná fakulta TU v Košiciach

 

Odborné sekcie:

1. Pozemné stavby a architektúra, miestnosť 341, porota
2. Vodné stavby, vodné hospodárstvo a environmentálne inžinierstvo, miestnosť 228, porota
3. Dopravné stavby, miestnosť 369, porota
4. Stavebná mechanika, miestnosť 408, porota
5. Materiálové inžinierstvo, miestnosť 227, porota
6. Inžinierske konštrukcie a mosty, miestnosť 412, porota
7. Geotechnika, miestnosť 311, porota
8. Geodézia a kartografia, miestnosť 434, porota
9. Technické zariadenia budov a energie budov, miestnosť 327, porota
10. Ekonomika, riadenie a technológia stavieb, miestnosť 426, porota