Organizačný výbor

Organizačný výbor
Organizačný garant doc. Ing. Alena Sičáková, PhD.
1.    Pozemné stavby a architektúra Ing. Jaroslav Vojtuš, PhD.
2.    Vodné stavby, vodné hospodárstvo a environmentálne inžinierstvo Ing. Eva Krídlová Burdová, PhD.
3.    Dopravné stavby doc. Ing. Brigita Salaiová, PhD.
4.    Stavebná mechanika doc. Ing. Kamila Kotrasová, PhD.
5.    Materiálové inžinierstvo Ing. Jozef Junák, PhD.
6.    Inžinierske konštrukcie a mosty Ing. Viktória Bajzecerová, PhD.
7.    Geotechnika Ing. Eva Panulinová, PhD.
8.    Geodézia a kartografia RNDr. Katarína Krajníková
9.    Technické zariadenia budov a energie budov doc. Ing. Peter Kapalo, PhD.
10. Ekonomika, riadenie a technológia stavieb Ing. Marcela Spišáková, PhD.