Kurz geometrie pre novoprijatých študentov

Katedra aplikovanej matematiky usporiada v mesiaci september tesne pred začiatkom zimného semestra prípravný kurz Geometria pre študentov, ktorí nastupujú na štúdium na SvF TU v Košiciach.

Na základe dlhoročných skúseností môžeme konštatovať, že úspešní v štúdiu na Stavebnej fakulte boli hlavne tí študenti, ktorí mali dobré základy zo strednej školy. Študenti, ktorí nezískali dostatočné zručnosti a vedomosti z geometrie počas stredoškolského štúdia, častokrát nie sú schopní plnohodnotne sledovať výklad na prednáškach a zároveň si robiť kvalitné poznámky.

Obsahom kurzu Geometria sú polohové a metrické úlohy z planimetrie a stereometrie, ohniskové vlastnosti kužeľosečiek, precvičenie priestorovej predstavivosti a základy premietania. Na tieto oblasti obsahovo nadväzuje predmet Deskriptívna geometria. Kurz geometrie prebieha tradičnou formou výuky pero-papier, ktorá si vyžaduje rysovacie pomôcky (2 pravítka - minimálne 1 s ryskou, kružidlo, ceruzku, gumu).

Kurz budú viesť pedagógovia z Katedry aplikovanej matematiky TU SvF prístupnou formou.

Aktuálne informácie pre školský rok 2017/2018

Časový rozvrh kurzu: v dňoch 18.9.2017 - 21.9.2017 v rozsahu 20 hodín, úvodné stretnutie v miestnosti V-420, budova TU SvF, Vysokoškolská 4, Košice, 18.9.2017 o 8:30h. Cenu kurzu 50€ účastníci zaplatia poštovým peňažným poukazom typu U, alebo jednorazovým príkazom do ŠP na č. účtu 7000083522/8180, variabilný symbol: 105301. Záujem o účasť na kurze je potrebné nahlásiť vopred na e-mail: margita.orlovska@tuke.sk do 13.9.2017 s nasledovnými údajmi:

Meno a priezvisko
Adresa
Škola, na ktorej ste maturovali

Do predmetu správy uveďte „kurz geometrie“. Doklad o zaplatení doneste na úvodné stretnutie. V prípade nejasností sa obráťte na sekretariát Ústavu technológií a manažmentu v stavebníctve 0556024376, alebo e-mailom na vyššie uvedenú adresu. Účastníci kurzu, ktorí majú pridelený internát, sa môžu ubytovať po zápise.

Repetitórium z matematiky pre študentov Stavebnej fakulty

Katedra aplikovanej matematiky usporiada v priebehu zimného semestra kurz Repetitórium z matematiky pre všetkých študentov SvF (nielen 1. ročník Bc.!), ktorí majú nedostatky zo stredoškolskej matematiky a majú záujem zlepšiť svoje znalosti potrebné pre úspešné absolvovanie matematiky na SvF. Na základe dlhoročných skúseností môžeme konštatovať, že úspešní v štúdiu na TU SvF boli vždy tí študenti, ktorí mali dobré vedomosti z matematiky. Kvalitná matematická príprava, zručnosť v riešení príkladov je potrebná nielen v matematických predmetoch študovaných na fakulte, ale aj v odborných predmetoch inžinierskych a ekonomických disciplín, čo v prieskume potvrdili aj samotní študenti vyšších ročníkov.

Obsahom kurzu Repetitórium z matematiky sú tie oblasti z matematiky, ktoré sú najviac potrebné pre štúdium, hlavne s dôrazom na predmet v prvom semestri Bc. štúdia Matematika I, a to:

mocniny a odmocniny, úpravy algebraických výrazov
funkcie, napr.: goniometrické, logaritmické, exponenciálne
rovnice, nerovnice, sústavy lineárnych rovníc
analytická geometria v rovine

Podobný kurz Repetitórium z matematiky 2 usporiada katedra aj v priebehu letného semestra pre všetkých záujemcov z radov študentov SvF s nedostatkami zo stredoškolskej matematiky. Obsah kurzu Repetitórium z matematiky 2 je zameraný najmä na tie oblasti z matematiky, ktoré sú potrebné pre predmet v druhom semestri Bc. štúdia Matematika II, ale aj pre štúdium odborných predmetov, a to:

mocniny a odmocniny, úpravy algebraických výrazov, rozklady mnohočlenov
sústavy nelineárnych rovníc
krivky v parametrickom tvare
komplexné čísla

Podrobnejšie informácie o tomto kurze budú zverejnené pred začiatkom letného semestra.

Aktuálne informácie pre zimný semester školského roka 2017/2018

Časový rozvrh kurzu: V druhom týždni zimného semestra, v rámci predmetu Matematika I, sa uskutoční jednoduchý monitorovací test, v ktorom budú mať študenti možnosť zistiť, v akom stave sú ich znalosti nevyhnutné pre úspešné absolvovanie predmetu. Na základe jeho výsledkov študenti sami zvážia a prihlásia sa do kurzu, ktorý sa začne v štvrtom týždni zimného semestra s rozsahom 20 hodín, 2 hodiny týždenne. Cenu kurzu je stanovená na 30€ a spôsob jej úhrady bude špecifikovaný na začiatku semestra.


Aktualizované 31/05/2017.