Laboratórium excelentného výskumu

Laboratórium excelentného výskumu je integrovaným pracoviskom zabezpečujúcim vykonávanie experimentálneho výskumu vo všetkých oblastiach, v ktorých má fakulta akreditované študijné programy, vykonávanie skúšok stavebných materiálov, prvkov, konštrukcií a technológií. Zároveň sa podieľa aj na vzdelávacej a výskumnej činnosti jednotlivých ústavov fakulty.

Referencie, Prístrojové vybavenie

Fotogaléria prístrojového vybavenia s popisom zariadení:

___________________________________________________________

Ústav inžinierskeho staviteľstva

Katedra geotechniky a dopravného staviteľstva

– Analýza dopravnej situácie  (viac info tu)
– Dopravno-inžinierske projektovanie (viac info tu)
– Meranie charakteristík vozoviek a konštrukcií podvalového podložia (viac info tu)
– Skúšanie cestných stavebných materiálov (viac info tu)
– Expertízne a znalecké posudky (viac info tu)
– Poskytovanie odborných školení, rekvalifikačné kurzy a poradenstvo (viac info tu)

Referencie, Prístrojové vybavenie

Fotogaléria prístrojového vybavenia s popisom zariadení:

 

Katedra betónových a murovaných konštrukcií

Vzdelávacie aktivity katedry
Katedra betónových a murovaných konštrukcií ako jedna z profilujúcich katedier SvF TU v Košiciach zabezpečuje vzdelávanie v oblasti betónových a murovaných konštrukcií a betónových mostov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu a zabezpečuje prednášky, cvičenia a semináre v anglickom jazyku pre študentov-samoplatcov a v rámci výmenných študijných programov.

Podnikateľské aktivity katedry
o Deštruktívne a nedeštruktívne skúšky betónu a muriva, zisťovanie polohy a priemeru výstužných prútov a hrúbky krycej vrstvy
o Skúšanie stavebných materiálov vystavených vplyvu zvýšenej a vysokej teploty alebo mrazu
o Monitorovanie  pretvorení betónových konštrukcií budov a mostov
o Skúšky prvkov alebo častí nosných betónových, murovaných a spriahnutých konštrukcií
o Statická analýza nosných betónových, murovaných a spriahnutých konštrukcií (SCIA, ATENA)

(viac info tu)

Referencie, Prístrojové vybavenie
Fotodokumentácia k ponuke o činnosti katedry

 

Katedra kovových a drevených konštrukcií

Vzhľadom na charakter požiadaviek pri riešení aktuálnych problémov, tieto aktivity sú uskutočnené zamestnancami KKaDK v úzkej spolupráce s ostatnými katedrami Ústavu inžinierskeho staviteľstva, pre viac viac informácií klikni tu.

 

Katedra stavebnej mechaniky

Vzhľadom na charakter požiadaviek pri riešení aktuálnych problémov, tieto aktivity sú uskutočnené zamestnancami KSM v úzkej spolupráce s ostatnými katedrami Ústavu inžinierskeho staviteľstva, pre viac viac informácií klikni tu.

___________________________________________________________

Ústav pozemného staviteľstva

Katedra fyziky budov

 • vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb
 • projekty požiarnej bezpečnosti stavieb
 • vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavieb
 • meranie vzduchotesnosti budov metódou „Blower door test“
 • vypracovanie energetických certifikátov stavieb

Katedra technických zariadení budov

 • spracovanie energetických certifikátov,
 • spracovanie projektov profesií technických zariadení budov -zdravotechnika, Vykurovanie, vzduchotechnika,
 • spracovanie energetických analýz, technicko – ekonomických auditov budov,
 • možnosti merania a spracovania termovíznych posudkov,
 • možnosti merania a spracovania výsledkov meraní hydraulických okruhov, prvkov vykurovacích systémov
 • možnosti merania a spracovania výsledkov z meraní v klima komore

Referencie, Prístrojové vybavenie
Fotogaléria prístrojového vybavenia s popisom zariadení:

___________________________________________________________

Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve

Katedra technológie stavieb

poradenská, expertízna, znalecká a konzultačná činnosť v oblasti:

 • technológií stavieb
 • organizácie a riadenia stavebných projektov
 • stavebného práva

ďalšie činnosti:

 • 3D laserové skenovanie skutočného vyhotovenia stavby a následné vytvorenie informačného modelu stavby
 • navrhovanie stavieb a dizajnovanie interiérov vo virtuálnej realite
 • spracovanie plánov organizácie výstavby
 • spracovanie časových plánov výstavby na rôznych úrovniach podrobnosti
 • spracovanie rozpočtov a súpisov vykonaných prác
 • spracovanie plánov bezpečnosti a ochrany zdravia
 • výkon činnosti stavebného dozora
 • výkon činnosti koordinátora BOZP
 • celoživotné vzdelávanie v oblasti prípravy a realizácie stavieb
 • celoživotné vzdelávanie pre prípravu stavbyvedúcich a stavebnotechnických dozorov

Katedra aplikovanej matematiky

 • kurz matematiky pre uchádzačov o štúdium a pre novoprijatých študentov.

Referencie, Prístrojové vybavenie
Fotogaléria prístrojového vybavenia s popisom zariadení:

___________________________________________________________

Ústav environmentálneho inžinierstva

Laboratórium materialového a environmentálneho inžinierstva

Poradenská, expertízna, znalecká a konzultačná činnosť zameraná na:

  • hodnotenie fyzikálno-chemických, mechanických a environmentálnych vlastností  práškových materiálov a zatvrdnutých kompozitov pripravených pre rôzne aplikácie (cementy, cementové kompozity, cementovobetónové kryty vozoviek),
  • skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností stavebných materiálov (stanovenie zrnitosti, sypnej hmotnosti a medzerovitosti, objemovej hmotnosti zŕn a nasiakavosti kameniva; stanovenie pevnosti cementu; testovanie čerstvých maltových a betónových zmesí; stanovenie pevnosti mált a betónov; stanovenie prídržnosti povrchových vrstiev k podkladu; stanovenie vlhkosti, nasiakavosti a vzlínavosti mált a betónov; stanovenie mrazuvzdornosti a vodotesnosti betónu),
  • analýzu trvanlivosti cementových kompozitov a iných stavebných materiálov, stanovenie odolnosti povrchu cementového betónu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok,
  • diagnostické posúdenie degradácie materiálov (betón, malty, omietky), posúdenie salinity a vlhkosti muriva vrátane odberov (ako nutné podklady pre návrhy obnov a rekonštrukcií aj historických objektov),

(viac info tu)

Referencie, Prístrojové vybavenie
Fotogaléria prístrojového vybavenia s popisom zariadení:

___________________________________________________________

Ústav súdneho znalectva

– ponúka širokej laickej aj odbornej verejnosti možnosť vypracovania znaleckých posudkov v odbore stavebníctvo
– ponúka možnosť absolvovať vzdelávacie kurzy v oblasti zvyšovania odbornej kvalifikácie znalcov
– ponúka možnosť absolvovať vzdelávací kurz pre získanie odborného minima znalcov v odbore stavebníctvo