Vedúca:
doc. Ing. Alena SIČÁKOVÁ, PhD. 602 4275 232 alena.sicakova@tuke.sk
Vedecko výskumní zamestnanci:
Ing. Eva SINGOVSZKÁ, PhD. 602 4154 226 eva.singovszka@tuke.sk
Ing. Štefan DEMČÁK, PhD. 602 4274 225 stefan.demcak@tuke.sk
Sekretariát:
Jířina Čičáková 602 4331 218 jirina.cicakova@tuke.sk

 

 

Poradenská, expertízna, znalecká a konzultačná činnosť zameraná na:

 • hodnotenie fyzikálno-chemických, mechanických a environmentálnych vlastností  práškových materiálov a zatvrdnutých kompozitov pripravených pre rôzne aplikácie (cementy, cementové kompozity, cementovobetónové kryty vozoviek),
 • skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností stavebných materiálov (stanovenie zrnitosti, sypnej hmotnosti a medzerovitosti, objemovej hmotnosti zŕn a nasiakavosti kameniva; stanovenie pevnosti cementu; testovanie čerstvých maltových a betónových zmesí; stanovenie pevnosti mált a betónov; stanovenie prídržnosti povrchových vrstiev k podkladu; stanovenie vlhkosti, nasiakavosti a vzlínavosti mált a betónov; stanovenie mrazuvzdornosti a vodotesnosti betónu),
 • analýzu trvanlivosti cementových kompozitov a iných stavebných materiálov, stanovenie odolnosti povrchu cementového betónu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok,
 • diagnostické posúdenie degradácie materiálov (betón, malty, omietky), posúdenie salinity a vlhkosti muriva vrátane odberov (ako nutné podklady pre návrhy obnov a rekonštrukcií aj historických objektov),
 • hodnotenie procesov biokorózie betónu a korozívnych procesov stavebných produktov v agresívnych prostrediach,
 • environmentálne hodnotenie stavebných materiálov, produktov a konštrukcií budov s dôrazom na ich životný cyklus, LCA analýza,
 • certifikáciu udržateľnosti budov, environmentálny audit budov,
 • kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu polutantov vo vnútornom prostredí budov (teplota, vlhkosť, hluk, tuhé častice, prchavé organické zlúčeniny, oxidy dusíka),
 • kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu polutantov v zložkách životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda),
 • odstraňovanie anorganických polutantov (ťažké kovy, sírany) z vodného prostredia,
 • riešenie problémov v oblasti vodného hospodárstva s dôrazom na protipovodňové opatrenia a na erózno – transportné procesy v povodiach,
 • vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby povodňovej ochrany – úprav vodných tokov,
 • spracovanie zámerov pre potreby posudzovania vplyvov činností podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v odbore činností environmentalistika a vodné hospodárstvo a oblasti činností vodné stavby,
 • znalecké posúdenie podľa požiadaviek pre právnické a fyzické osoby v znaleckých odboroch: chémia, ochrana životného prostredia, stavebníctvo,
 • doučovacie kurzy chémie pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka SvF TUKE.

Fotogaléria prístrojového vybavenia