Zamestnanci
doc. Ing. Anna SEDLÁKOVÁ, PhD. (vedúca) 602 4165 333 anna.sedlakova@tuke.sk
doc. Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD. 602 4225 328 martin.lopusniak@tuke.sk
doc. Ing. Marián VERTAĽ, PhD. 602 4167 322 marian.vertal@tuke.sk
Ing. Erika DOLNÍKOVÁ, PhD. 602 4162 334 erika.dolnikova@tuke.sk
Ing. Marek ZOZULÁK, PhD. 602 4130 335 marek.zozulak@tuke.sk