Zamestnanci
prof. Ing. Michal TOMKO, PhD. (vedúci) 602 4249 358 michal.tomko@tuke.sk
doc. Ing. Eva KORMANÍKOVÁ, PhD. 602 4168 379 eva.kormanikova@tuke.sk
doc. Ing. Kamila KOTRASOVÁ, PhD. 602 4294 380 kamila.kotrasova@tuke.sk
Ing. Ivo DEMJAN, PhD. 602 4249 358 ivo.demjan@tuke.sk

Na stiahnutie pre 2. Bc, denné štúdium: 

Statika konštrukcií – cvičenie – 2015-2016

Statika konštrukcií – ML

Základné údaje o pracovisku

Katedra zabezpečuje výučbu odborných predmetov z oblasti stavebnej mechaniky, statiky, pružnosti, pevnosti, plasticity a dynamiky v študijných odboroch Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Pozemné stavby, Stavebníctvo, Environmentálne inžinierstvo I. II. a III stupňa. Je pracoviskom, na ktorom sa uskutočňuje doktorandské štúdium v študijnom odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

Vedecko-výskumná činnosť katedry je orientovaná na riešenie vedeckých problémov statických a dynamických úloh. Činnosť sa uskutočňuje prostredníctvom vedeckých domácich aj medzinárodných projektov základného výskumu, aplikovaného výskumu a riešenia aktuálnych problémov pre prax.

Členovia katedry sa podieľajú na vypracovaní štúdií, expertíz a poskytovaní odborného poradenstva, znaleckej činnosti, školení a konzultácií v oblasti statiky a dynamiky stavieb.

Ponuka služieb a činností pre prax

Vzhľadom na charakter požiadaviek pri riešení aktuálnych problémov, tieto aktivity sú uskutočnené zamestnancami KSM v úzkej spolupráce s ostatnými katedrami Ústavu inžinierskeho staviteľstva:

  • Statické a dynamické výpočty oceľových, betónových, drevených, spriahnutých a kompozitných konštrukcií
  • Geometricky a fyzikálne nelineárne výpočty: lanové, membránové a tensegrity konštrukcie, drevené,  oceľové, kompozitné a spriahnuté konštrukcie, geotechnické výpočty
  • Dynamické analýzy: prírodná a technická seizmicita (zemetrasenie, budenie od strojov a dopravy, výbuchy)Analýza prúdenia vzduchu pôsobiaceho na stavebné objekty
  • Statické a dynamické analýzy v softvéroch (ABAQUS, ANSYS, EASY, SCIA ENGINEER, DLUBAL, GEO5, MATLAB…)
  • Posudky konštrukcií podľa noriem EC a podľa požadovaných noriem
  • Expertízne a znalecké posudky
  • Poskytovanie odborných školení
  • Rekvalifikačné služby a poradenstvo

Referencie – klikni na odkaz.