Zamestnanci
doc. Ing. Brigita SALAIOVÁ, PhD. (vedúca) 602 4267 347 brigita.salaiova@tuke.sk
doc. Ing. Ján MANDULA, PhD. 602 4193 348 jan.mandula@tuke.sk
Ing. Eva PANULINOVÁ, PhD. 602 4268 346 eva.panulinova@tuke.sk
Ing. Slávka HARABINOVÁ, PhD. 602 4178 309 slavka.harabinova@tuke.sk

 

Učebné podklady:

Nové zadávacie listy:

Navrhovanie stavieb s environmentálnym určením II

Mechanika zemín a zakladanie stavieb

Zakladanie stavieb II

Mechanika zemín a zakladanie stavieb – EXTERNISTI

Tabuľka k zadaniu č.1 Geotechnika

Úloha 2 – Klasifikácia zemín
Úloha 2 – Krivky, tabuľka
Úloha 2 – Zatriedenie zemín
Úloha 3 – Návrhové vlastnosti zemín
Úloha 4 – Grafy
Úloha 5 – Medzné hodnoty sadania
Úloha 5 – Opravný súčiniteľ priťaženia
Úloha 6 – Tabuľkové únosnosti zemín
Úloha 6 – Plošný základ

jadrové vrty 1
jadrové vrty 2


Základné údaje o pracovisku

Katedra zabezpečuje výučbu odborných predmetov z oblasti geotechniky a dopravného staviteľstva v študijných odboroch Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Pozemné stavby, Stavebníctvo a Environmentálne inžinierstvo. Je pracoviskom, na ktorom sa uskutočňuje doktorandské štúdium v študijnom odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby so zameraním na Dopravné stavby.

Vedecko-výskumná činnosť je orientovaná na riešenie vedeckých problémov dopravného plánovania, cestného a železničného staviteľstva, geotechniky a zakladania, posudzovanie dopravných stavieb z hľadiska ich vplyvu na ŽP. Činnosť sa uskutočňuje prostredníctvom vedeckých domácich aj medzinárodných projektov základného výskumu, aplikovaného výskumu a riešenia aktuálnych problémov pre prax. V experimentálnej oblasti sa výskum zameriava na získavanie dopravných charakteristík pozemných komunikácií, využitie vedľajších priemyselných produktov a iných odpadov do konštrukčných vrstiev vozovky, diagnostiku konštrukcie vozovky a podvalového podložia a kvantifikovanie hluku z dopravy. Členovia katedry sa podieľajú na vypracovaní štúdií, expertíz a poskytovaní odborného poradenstva, školení a konzultácií v oblasti geotechniky a dopravného staviteľstva.

Ponuka služieb a činností pre prax

 1. Analýza dopravnej situácie
 • Prieskumy automobilovej, hromadnej, pešej, cyklistickej a statickej dopravy
 • Dopravno-sociologické prieskumy
 • Zhodnotenie dopravného systému
 • Zhodnotenie negatívnych účinkov dopravy
 1. Dopravno-inžinierske projektovanie
 • Dopravno-inžinierska dokumentácia -kapacitné výpočty, riešenie dopravy pre UP, generely dopravy
 • Projektovanie pozemných komunikácií, dopravno-inžinierske podklady
 • Návrh a posúdenie konštrukcií vozoviek
 • Projektovanie železničných tratí, staníc a vlečiek
 • Návrh a posúdenie podvalového podložia
 • Hlukové a emisné štúdie
 • Projekty protihlukových opatrení
 • Ekonomická efektívnosť dopravných stavieb
 • EIA štúdie (Zámer, Správa o hodnotení)
 • Multikriteriálne hodnotenie dopravných stavieb
 1. Meranie charakteristík vozoviek a konštrukcií podvalového podložia
 • Dynamický modul pružnosti podložia a jednotlivých vrstiev
 • Modul pružnosti, deformačný modul, modul reakcie
 • Povrchové vlastnosti vozoviek
 • Nerovnosti vozoviek
 • Akustické vlastnosti krytov vozoviek
 • Teplota koľajníc
 1. Skúšanie cestných stavebných materiálov
 • Základné a doplňujúce technické požiadavky na kamenivo a asfalty pre cestné účely
 • Posúdenie vhodnosti použitia miestnych, odpadových a recyklovaných materiálov do konštrukčných vrstiev vozovky a podvalového podložia
 • Návrhy a posúdenie bitúmenových a cementom stabilizovaných zmesí
 • Určenie únavových vlastností asfaltových zmesí
 1. Expertízne a znalecké posudky
 2. Poskytovanie odborných školení, rekvalifikačné kurzy a poradenstvo

 

Prístrojové vybavenie pracoviska

 • Oedometer
 • Atterbergov prístroj
 • Laboratórna sušička
 • Jemná váha s miskou
 • Viskozimeter Engler
 • Mraznička
 • Mraziaci box
 • Marshallov lis
 • Marshallov ubijak
 • Destilačný prístroj
 • Otĺkový bubon
 • Preosievačka LPZE
 • Vodný kúpeľ
 • Penetrometer
 • Bod mäknutia KG
 • Bod lámavosti FRASS
 • Merač hĺbky vtisku
 • Pyknometer
 • Miešačka asfaltových zmesí vyhrievaná
 • Duktilometer
 • Kompaktor
 • Extraktor
 • Vyjazďovanie koľají
 • Merač tepelnej vodivosti
 • Prístroje na sledovanie tuhosti a únavy asfaltových materiálov 4PB a ITF
 • Klimatická komora -15 ~ 60 °C
 • Nivelačný prístroj
 • Theodolit
 • Koliesko na meranie dĺžok
 • Sklonomer
 • Rozchodka
 • Koľajnicový teplomer
 • Radar SIERZEGA
 • Kyvadlo na protišmykové vlastnosti
 • Stopky
 • Ľahká dynamická doska
 • Statická zaťažovacia doska
 • Jadrová vŕtačka
 • Hlukomer
 • Prístroj na meranie vibrácií

 

Softvérové vybavenie pracoviska

 • RoadPac
 • InRails
 • Visum
 • AutoCAD
 • Civil 3D
 • INTENZ
 • TRANZIT
 • DIALK
 • PosKriz
 • Laymed
 • Alize-Lcpc
 • VPodloz
 • Hluk+
 • PULSE
 • GEO 5

Referencie

 • Posúdenie a predbežný návrh vylúčenia nežiaducej dopravy z areálu TU v Košiciach
 • Preukazná skúška pre vrstvu zo štrkodrvín a zmes stabilizácie, pre MEZ a.s. Michalovce
 • Vplyv prevádzky Betoxu na hlukovú situáciu obce Čaňa
 • Stanovenie vlastností stavebných zmesí s R – materiálom, pre VUIS-CESTY s.r.o. Bratislava
 • Riešenie využitia kameniva z 5. etáže lomu Maglovec, pre IS-LOM, s.r.o. Maglovec
 • Posúdenie hlukových pomerov v mestskej časti Vyšné Opátske, pre Vyšné Opátske
 • Posúdenie vlastností vysokopecnej trosky pre použitie do podkladovej vrstvy vozovky, pre IS, a.s. Košice
 • Návrh zlepšenia podložia, pre Krypton s.r.o. Poprad
 • Meranie nerovností a pasportizácia porúch vozoviek pokusných úsekov, pre IS, a.s. Košice
 • Meranie hluku od električkovej dopravy na území mesta Košice, pre DPMK, a.s. Košice
 • Vplyv stavebných materiálov a konštrukcií na kvalitu života, pre IS, a.s. Košice
 • Smerový dopravný prieskum automobilovej dopravy v Košiciach
 • Recyklačná základňa Barca. Hluková štúdia, pre Koľajové a dopravné stavby, a.s. Košice
 • KIA-MS, preložka cesty II/583“ Dopravno-inžinierske podklady, pre ISPO spol. s r.o. Prešov
 • Analýza akustických vlastností asfaltobetónových vozoviek
 • Analýza návrhu vozovky – KIA Teplička nad Váhom – kontajnerová plocha pre vlečku
 • Výskum dopravných charakteristík cesty I/79 Dvorianky, prieťah, pre Dopravoprojekt, a.s.
 • Expertízne posúdenie konštrukcie vozovky stavby „Košice-Krásna, obytná zóna 31 RD“
 • Expertízne posúdenie asfaltobetónových vozoviek v areáli Minioceliarne SSM v Strážskom
 • Expertízne posúdenie cementobetónových vozoviek v areáli Minioceliarne SSM v Strážskom
 • Podklady pre aktualizáciu predpisov o stanovovaní hladín hluku z cestnej dopravy a prípustných hygienických limitov, SSC Bratislava
 • Profilový prieskum cestnej dopravy, NDS, a.s. Bratislava