Zamestnanci
doc. Ing. Sergej PRIGANC, PhD. (vedúci) 602 4252 359 sergej.priganc@tuke.sk
doc. Ing. Marián ROVŇÁK, PhD. 602 4290 376 marian.rovnak@tuke.sk
Ing. Štefan KUŠNÍR, PhD. 602 4318 366 stefan.kusnir@tuke.sk
Ing. Peter SABOL, PhD. 602 4318 366 peter.sabol@tuke.sk
Ing. Tomáš VARGA, PhD. 602 4251 377 tomas.varga@tuke.sk
Ing. Iveta HEGEDÜSOVÁ, PhD. 602 4244 361 iveta.hegedusova@tuke.sk

Ponuka činnosti katedry betónových a murovaných konštrukcií pre prax

Vzdelávacie aktivity katedry
Katedra betónových a murovaných konštrukcií ako jedna z profilujúcich katedier SvF TU v Košiciach zabezpečuje vzdelávanie v oblasti betónových a murovaných konštrukcií a betónových mostov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu a zabezpečuje prednášky, cvičenia a semináre v anglickom jazyku pre študentov-samoplatcov a v rámci výmenných študijných programov.

Podnikateľské aktivity katedry
o Deštruktívne a nedeštruktívne skúšky betónu a muriva, zisťovanie polohy a priemeru výstužných prútov a hrúbky krycej vrstvy
o Skúšanie stavebných materiálov vystavených vplyvu zvýšenej a vysokej teploty alebo mrazu
o Monitorovanie  pretvorení betónových konštrukcií budov a mostov
o Skúšky prvkov alebo častí nosných betónových, murovaných a spriahnutých konštrukcií
o Statická analýza nosných betónových, murovaných a spriahnutých konštrukcií (SCIA, ATENA)
o Návrh nových nosných konštrukcií, betónových, murovaných a spriahnutých konštrukcií budov a mostov
o Diagnostika betónových, murovaných a spriahnutých nosných konštrukcií budov a mostov
o Expertízne posudky poškodených konštrukcií budov a mostov
o Návrhy rekonštrukcie a sanácie betónových, murovaných a spriahnutých konštrukcií budov a mostov
o Stanovenie zaťažiteľnosti a zostatkovej životnosti a mostov a žeriavových dráh
o Vykonávanie statických zaťažovacích skúšok mostov
o Odborné posúdenie diagnostiky a návrhu sanácie vypracovaného inou organizáciou
o Odborná súčinnosť na výkone prehliadok mostov
o Poradenská činnosť
o Školenia alebo kurzy zamerané na vybrané teoretické, technické aj technologické problémy betónových, murovaných a spriahnutých oceľovo-betónových konštrukcií

Referencie katedry

Expertízny posudok vláknobetónových kontajnerov v BSC SE-VYZ, 2000, Slovenské elektrárne, Jaslovské Bohunice.
Statické posúdenie kontajnerov VBK na zaťaženie od vlastnej hmotnosti stohovaných kontajnerov VBK, resp. od zaťaženia definitívnym prekrytím RU RaO Mochovce. 2001.
Experimentálne overenie fyzikálno-mechanických vlastností utesnenia, resp. zátok vláknobetónového kontajnera, 2003, Slovenské elektrárne, VYZ, Jaslovské Bohunice.
Stanovenie fyzikálno-mechanických vlastností betónu pri utesňovaní VBK, Košice október 2003, Slovenské elektrárne, VYZ Jaslovské Bohunice.
Preverenie rizika výskytu alkalicko – kremičitej reakcie v želeyobetónových konštrukciách boxov, resp. prekryvných paneloch RÚ RaO Mochovce, 2003, EGPI, s. r. o. Uherský Brod.
Odborné posúdenie technického stavu komína EVO I, Vojany 1999.
Posudok železobetónovej konštrukcie skladu FeCl3 a strojovne v SE závod EVO, Vojany 2001.
Posúdenie technického stavu betónového základu pece Muller I a návrh opravy hornej dosky základu, 2005, DOLVAP, S.r.o. Varín.
Odborný posudok budovy SBD v Rožňave, Košice marec 2004, SBD Rožňava.
Odborný posudok bytového domu v Slavošovciach, 2004, SBD Rožňava.
Statický posudok a projektová dokumentácia rámových priepustov IZM 2,5/2-12, 2,5/2-6, 2/1,5-12, 2/1-12, 1,5/1 a cestného panela CP15, CP18-3×2 m, 2003, Cestné stavby, a. s. Košice.
Diagnostika mosta ev. č. 061 cez Váh v Púchove na štátnej ceste I/49 v km 63.370, 1995.
Zaťažiteľnosť cestného mosta cez rieku Izra v obci Brezina, 1997.
Zaťažovacia skúška spriahnutého oceľo-betónového mosta v obci Bretka, 2003, IS, a.s. Košice.
Posudok potrubného mosta v obci Sačurov cez rieku Topľa, 1999.
Statický výpočet SO 603 Silniční most – kolonáda Lázně Lavana, Třeboň 2004.
Diagnostika mosta 79-025 na ceste I/79 medzi Trebišovom a obcou Veľaty, 2014, Slovenská správa ciest. Investičná výstavba a správa ciest Košice.
Nedeštruktívne skúšky pevnosti betónu existujúceho základu SO 023, 2008, USS, s.r.o. Košice.
Statický posudok technického stavu budovy strojovne EVO1, 2009, EVO Vojany.
Lokálna diagnostika cestného mosta na Škultétyho ulici v Prešove, 2010, SSCIA Prešov.
Teoretická a experimentálna analýza nosnej betónovej konštrukcie po neodbornom zásahu do jej nosného systému a návrh jej sanácie, 2010, SvF TUKE Košice.
Expertíza a kontrola betónových základov a skrutiek stojanu ventilátora K-5, 2011, USS, s.r.o. Košice.

Fotodokumentácia k ponuke o činnosti katedry