Plánovanie a riadenie realizácie stavebných projektov
Číslo akreditácie: 3213/2017/41/1

Kurz je určený pre pracovníkov, podieľajúcich sa na činnostiach spojených s plánovaním a riadením výstavbových procesov. Absolvent kurzu dokáže analyzovať úlohy v príprave a realizácii stavebných činností, viesť a analyzovať ekonomickú agendu a orientovať sa v oblasti automatizovaných nástrojov, podporujúcich oceňovanie, časové plánovanie a riadenie procesu výstavby.

Dĺžka kurzu: 36 hodín
Cena: 200,- EUR

Termín konania: 21.1.2019-5.2.2019 (6 dní)
Prihlášky do 11.1.2019

 

Informačné modelovanie stavby (BIM – Building Information Modeling)                                                                                                                                                                                          Číslo akreditácie: 3213/2017/75/1

Vzdelávací program Informačné modelovanie stavby (BIM – Building Information Modeling) je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti 3D (4D, 5D) modelovania rôznych profesií v oblasti stavebnej dokumentácie. Vzdelávací program je zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal vedomosti a zručnosti požadované na trhu práce pre stavebnú prax, ktorá používa BIM technológie pre návrh, plánovanie, zhotovovanie a spravovanie stavieb.

Vzdelávací program má modulovú štruktúru z toho dôvodu, aby si účastník vzdelávania mohol vybrať iba tie moduly, ktoré potrebuje pre výkon odbornej činnosti. Jednotlivé moduly sú zostavené tak, aby aj po absolvovaní jednotlivých modulov získal absolvent potrebné vedomosti a zručnosti v rámci jednotlivých oblastí a uplatnil sa na trhu práce aj bez potreby absolvovania všetkých modulov.

 

Moduly s termínom konania: január – február 2018

  • Architektonický softvér – REVIT – začiatočníci
  • DesignBuilder – softvér pre komplexnú dynamickú simuláciu budov
  • MS Project – softvér pre časové plánovanie a riadenie projektov

 

Architektonický softvér – REVIT – začiatočníci

Absolvent dokáže vytvárať a projektovať komplexný 3D model stavebného objektu s využitím všetkých výhod informačného modelovania budov BIM – Building Information Modeling. Ovláda základné princípy inteligentného objektového 3D navrhovania stavebného objektu a automatizovanej tvorby jednotlivých výstupov častí projektovej dokumentácie.

Dĺžka modulu: 20 hodín

Cena: 200,- EUR

Termín konania: 29.01.2018, 30.01.2018 (pondelok, utorok)

                               05.02.2018, 06.02.2018 (pondelok, utorok)

12.02.2018 (pondelok)

 

Prihlášky do: 10.01.2018

Informačný list

Prihláška

 

DesignBuilder – softvér pre komplexnú dynamickú simuláciu budov

Absolvent modulu ovláda prácu so simulačným softvérom DesignBuilder. Je schopný namodelovať geometriu budovy v programe, vytvoriť jednotlivé bloky a zóny budovy. Ovláda definovanie parametrov stavebných konštrukcií, vnútorného prostredia a okrajových podmienok prevádzky systémov HVAC. Zo získaných výsledkov energetickej simulácie vie následne vyhodnotiť energetické požiadavky a potreby budovy a jednotlivých jej systémov.

Dĺžka modulu: 24 hodín

Cena: 300,- EUR

Termín konania: 23. – 25.01.2018

Prihlášky do: 05.01.2018

Informačný list

Prihláška

 

MS Project – softvér pre časové plánovanie a riadenie projektov

Absolvent ovláda nástroje softvéru MS Project pre časové plánovanie projektov. Dokáže sa orientovať v oblasti automatizovaných nástrojov pre tvorbu, ladenie a aktualizáciu časových plánov procesov a zdrojov výstavby. Má informácie o 4D modelovaní ako súčasti informačného modelu stavby (BIM). Vedomosti, zručnosti a kompetencie získané absolvovaním modulu sú využiteľné pri časovom plánovaní vo všetkých fázach obstarávania výstavby.

Dĺžka modulu: 12 hodín

Cena: 90,- EUR

Termín konania: 29.01. a 30.01.2018 (pondelok, utorok)

Prihlášky do: 10.01.2018

Informačný list

Prihláška

 

Stavby s environmentálnym určením – vodné stavby
Číslo akreditácie: 3213/2017/37/1

Absolvent vzdelávacieho programu získa základné poznatky z environmentálneho inžinierstva, vodného hospodárstva, stavebníctva a vodných stavieb: z oblasti hospodárenia s vodou v urbanizovaných územiach a v krajine; monitorovania a analýzy stavu znečistenia zložiek životného prostredia; z prípravy, navrhovania a realizácie vodných stavieb; tvorby, ochrany a obnovy krajiny a právnych predpisov platných v ochrane životného prostredia, vodnom hospodárstve a v stavebníctve. Je schopný použiť získané znalosti, praktické postupy a nástroje pre riešenie jednoduchých inžinierskych projektov z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, vodného hospodárstva, navrhovať jednoduché stavby a fragmenty zložitých stavieb, dokáže posudzovať vplyvy činností a stavieb na životné prostredie.
Dĺžka kurzu: 140 hodín
Cena: 800,- EUR
Termín konania: 5.10.2018 – 21.6.2019
Prihlášky do: 30.8.2018