Legislatíva TUKE: Legislatíva TUKE vydaná v rámci certifikátu ISO
Základné vnútorné predpisy
Legislatíva SvF: Štatút SvF + dodatok 1, dodatok 2, dodatok 3
Organizačný poriadok SvF
Zásady volieb kandidáta na dekana
Štatút verifikačnej komisie
Akademický senát: Rokovací poriadok AS SvF
Zásady volieb do AS SvF
Vedecká rada: Rokovací poriadok VR
Ústav súdneho znalectva: Organizácia znaleckej činnosti
Zmenový list dokumentácie
Prílohy Prílohy
Interné predpisy: Iná zárobková činnosť
Prílohy
Práva a povinnosti garanta
Vyúčtovanie nákladov na pracovnú cestu
Edícia vedeckých, odborných a vzdelávacích publikácií
Prílohy
Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Prilohy 2017
Ciele kvality Stavebnej fakulty TUKE na rok 2018
Rokovací poriadok fakultných odborových komisií
Doktorandské štúdium
Prílohy DŠ
Požiadavky na školiteľa
Doktorandské granty – POZASTAVENÉ
Prílohy
Organizácia exkurzií
Prílohy
Záverečné práce a štátne skúšky 1. a 2. stupňa
Proces odvzdávania záverečných prác
Zahraničná spolupráca
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
Príprava, podávanie a hodnotienie vedeckých projektov – zmena č. 1 platná od 4.5.2012
Pracovný postup – Príprava a organizácia celoživotného vzdelávania