Stavebná fakulta, 1977 – 2017

Košice patria k mestám s bohatou históriou. Už v stredoveku na území Košíc pôsobili vzdelávacie inštitúcie na úrovni univerzity. V roku 1937 vznikla na území Košíc prvá Vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefanika, ktorá mala tri študijné oddelenia zamerané na inžinierske staviteľstvo konštruktívne a dopravné, inžinierske staviteľstvo vodohospodárske a kultúrne a na zememeračské inžinierstvo. Táto vysoká škola technická ešte pred oficiálnym otvorením bola presťahovaná do Prešova, následne do Martina a nakoniec do Bratislavy.

Požiadavky na stavebných odborníkov vo východoslovenskom regióne, ktorých nedostatok sa stále zvyšoval, boli impulzom k tomu, aby predstavitelia regiónu a predstavitelia už existujúcej Vysokej školy technickej, založenej v roku 1952, presadzovali myšlienku zriadiť v rámci Vysokej školy technickej Stavebnú fakultu.

Snahy o realizáciu tejto myšlienky boli úspešné a rozhodnutím vlády Slovenskej republiky bola nariadením č. 14 z 1. decembra 1976 zriadená Stavebná fakulta VŠT v Košiciach s pôsobnosťou od 20. februára 1977.

Prvých 160 študentov pre novovznikajúcu fakultu bolo prijatých už v roku 1976 a to na Stavebnú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, ktorá vytvorila detašované pracovisko v Košiciach. Od februára 1977 sa títo študenti stali študentami Stavebnej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach.

Prví študenti na fakulte začali študovať v študijnom odbore Pozemné stavby. V akademickom roku 1979/80 bol otvorený ďalší študijný odbor – Konštrukcie a dopravné stavby,  na ktorom začalo študovať 60 študentov. Prvým dekanom fakulty bol menovaný prof. Ing. Juraj Šütti, DrSc.

Za 40 rokov existencie fakulty jej brány opustilo 176 úspešných doktorandov, 5953 inžinierov a 1674 bakalárov. Podstatná časť týchto absolventov sa uplatnila v stavebníctve, pričom niektorí pôsobia na významných  postoch.

Počas svojej existencie fakulta prechádzala neustálym vývojom a počas tohto vývoja sa vyprofilovala na fakultu, ktorá je uznávaná nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Svojimi výsledkami vo vedeckovýskumnej a pedagogickej oblasti sa v súčasnom období zaradila medzi stabilné fakulty Technickej univerzity v Košiciach, čoho dôkazom sú výborné výsledky, ktoré dosiahla v komplexnej akreditácii vysokých škôl a fakúlt.

V súčasnosti na Stavebnej fakulte študuje vo všetkých stupňoch a formách viac ako 800 študentov štúdia. Fakulta realizuje vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v študijných odboroch Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Stavebníctvo a Environmentálne inžinierstvo. Vo všetkých štyroch vyššie uvedených študijných odboroch má fakulta udelené práva habilitácií a inaugurácií.

Fakultu tvoria štyri výskumno-pedagogické pracoviská, ktoré zabezpečujú výskum a komplexnú pedagogickú činnosť. Sú to: Ústav inžinierskeho staviteľstva, Ústav pozemného staviteľstva, Ústav environmentálneho inžinierstva a Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve. Ústavy pozostávajú z akademických pracovísk – katedier a laboratórií, ktoré spoločne zabezpečujú vzdelávanie v jednotlivých študijných odboroch. Za účelom koordinácie vybraných aktivít fakulty v oblasti výskumu, vývoja inovácií a znaleckej činnosti boli na fakulte zriadené účelové pracoviská, a to: Laboratória excelentného výskumu a Znalecký ústav v odbore Stavebníctvo.

V ďalšej časti by som sa chcem venovať vývoju fakulty za posledné dve volebné obdobia. Po turbulenciách, ktoré postihli fakultu v rokoch 2007-2010 s novým vedením nastúpila fakulta cestu rozvoja založeného na porozumení a tolerancií a vzájomnej spolupráci. Do života fakulty boli zavedené opatrenia smerujúce k skvalitneniu infraštruktúry fakulty, výskumnej a vývojovej činnosti, publikačnej činnosti a tiež aj opatrenia, ktoré viedli k skvalitňovaniu pedagogického procesu. Niektoré opatrenia, neboli vždy populárne, ale pre priaznivý vývoj fakulty boli nevyhnutné a boli realizované vždy v súlade s opatreniami Technickej univerzity.

V tomto období fakulta získala značné prostriedky zo štrukturálnych fondov, ktoré umožnili na fakulte vybudovať excelentné laboratória so špičkovým prístrojovým vybavením pre všetky oblasti, v ktorých sa fakulta profiluje. Pričinením vedúcich predstaviteľov fakulty a tiež aj ostatných zamestnancov sa darí fakulte prostredníctvom domácich aj zahraničných výskumných grantov a zmluvného výskumu získavať finančné zdroje, ktoré umožňujú v plnom rozsahu vybudované laboratória aj využívať.

V posledných rokoch sa podarilo vytvoriť a skvalitniť aj kolektív tvorivých pracovníkov fakulty. V súčasnosti má fakulta 9 profesorov, 19 docentov, 42 odborných asistentov a 8 vedeckovýskumných zamestnancov. V prepočte na jedného tvorivého pracovníka pripadá 11 študentov.

Enormnou snahou zanieteného kolektívu pedagógov, výskumných pracovníkov a tiež aj ostatných zamestnancov fakulty, realizáciou špičkovo vybavených laboratórií a realizáciou opatrení na skvalitnenie všetkých procesov sa podarilo fakulte v rámci poslednej komplexnej akreditácie dosiahnuť vynikajúce hodnotenie.

Nutným predpokladom kvalitného univerzitného vzdelávania je jeho prepojenie s výskumom. Naši pedagogickí a vedeckí pracovníci spolu so študentami, hlavne tretieho stupňa, sú zapojení do riešení domácich a zahraničných výskumných projektov. Nové špičkovo vybavené laboratória umožnili podstatne skvalitniť výchovnovzdelávací proces. Študenti I. a II. stupňa  sa zúčastňujú výučby v laboratóriách, kde si overujú skutočné chovanie sa konštrukčných prvkov a materiálov. Študenti III. stupňa v spolupráci so školiteľmi realizujú v laboratóriách vlastný experimentálny výskum, ktorý je súčasťou výskumných úloh fakulty.

Fakulta neustále reaguje aj na potreby praxe. Jej požiadavky na potrebu absolventov zameraných na dopravné stavby a ich  schopnosť pôsobiť priamo v procese výstavby, sme riešili akreditáciou medziodborových študijných programov prvého aj druhého stupňa s názvom Realizácia dopravných stavieb. Na nepokrytý dopyt praxe po statikoch pozemných stavieb sme reagovali poskytnutím programu druhého stupňa –  Nosné konštrukcie budov. Potrebu praxe na vysokošpecializovaných odborníkov v oblasti stále náročnejších technických zariadení v budovách a v oblasti hospodárenia s vodou, sme riešili ponukou programu druhého stupňa s názvom Technické zariadenia budov a pripravili sme tiež programy prvého aj druhého stupňa s názvom Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine.

Neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania na fakulte je aj celoživotné vzdelávanie, v ktorom fakulta ponúka akreditované programy zamerané na vzdelávanie a prípravu nových znalcov v odbore stavebníctvo, na prípravu odborníkov pre projektovanie v systéme BIM, na prípravu pre výkon činnosti stavbyvedúcich a stavebných dozorov a tiež n prípravu odborníkov v oblastí vodných stavieb.

Fakulta udržiava a rozvíja kontakty s mnohými univerzitami, fakultami a vedecko-pedagogickými pracoviskami doma aj v zahraničí, a to hlavne prostredníctvom mobilít študentov a pedagógov, ale tiež aj prostredníctvom vzdelávacích a výskumných programov. Pre zabezpečenie zlepšovania výkonnosti fakulty v hlavných procesoch univerzitného systému, a to v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a podnikania a tiež na podporu transferu znalostí a konkrétnych aktivít fakulta udržiava dobrú spoluprácu s inštitúciami zo štátnej a podnikateľskej sféry. 

Za všetkými dosiahnutými výsledkami a tiež snahou stále zlepšovať podmienky pre špičkový výskum a výchovu mladých stavebných odborníkov je treba vidieť zanietený kolektív podstatnej časti pedagógov, výskumných pracovníkov a zamestnancov fakulty, ktorým by som pri príležitosti 40. výročia vzniku fakulty chcel úprimne poďakovať.

                                                                                                                              Vincent Kvočák