Školstvo sa na území Slovenska vyvíjalo už od 9. storočia a súviselo s príchodom slovanských vierozvestov Konštantína a Metoda (r. 863). V roku 1465 vznikla v Bratislave prvá univerzita Academia Istropolitana podľa vzoru bolognskej univerzity. Vznik Academie súvisí s ekonomickým a politickým rozvojom krajiny v 15. storočí. Bratislavská univerzita, ktorá bola jedinou vysokou školou v Uhorsku, mala štyri fakulty – artistickú, lekársku, právnickú a teologickú.

Technická univerzita v Košiciach, predtým Vysoká škola technická (VŠT), bola založená v roku 1952, no jej korene je potrebné tak isto hľadať v hlbokej minulosti. Už v roku 1657 bola v Košiciach založená Universitas Cassoviensis, ale technické vzdelanie bolo na úroveň vysokoškolského povýšené až v roku 1762, keď bola rakúsko-uhorskou panovníčkou Máriou Teréziou založená Banícka akadémia v Banskej Štiavnici. Tá poskytovala vzdelanie a vyvíjala výskumnú činnosť v celom komplexe vedných odborov, od rudného baníctva po výrobu a spracovanie kovových materiálov. Zárodky technického vysokého školstva v Košiciach siahajú do roku 1937, keď bola Zákonom č. 170 Československej republiky zriadená Štátna vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. K skutočnému zrodu VŠT došlo na základe Vládneho nariadenia č. 30./1952 Zb. z 8. júla 1952, ktorým bola vysoká škola zriadená s tromi fakultami, a to Fakultou ťažkého strojárenstva, Baníckou a Hutníckou fakultou. V roku 1969 pribudla Elektrotechnická fakulta, v roku 1977 Stavebná fakulta. Významnou udalosťou bolo premenovanie školy na Technickú univerzitu v Košiciach (TUKE) na základe zákona SNR z 13. februára 1991. V roku 1992 bola v Prešove zriadená Fakulta odborných štúdií, ktorá sa v roku 1996 pretransformovala na dnešnú Fakultu výrobných technológií. V tom istom roku bola v Košiciach zriadená aj Ekonomická fakulta, čím univerzita opustila rámec rýdzo technických disciplín. V tomto trende pokračovala aj v roku 1998, keď bola založená Fakulta úžitkových umení. Letecká fakulta TUKE bola zriadená 1. februára 2005 ako nástupnícka organizácia Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach

Stavebná fakulta ako jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity sa stala jej súčasťou a začala tak písať svoje historické pramene v roku 1977.

budovy_fakulty

 

Od toho času prešla rôznymi inováciami a zapadnúc do reťazca vyspelých svetových fakúlt napreduje v plnení pevne stanovených cieľov v oblasti vedy a vzdelávania prispievajúcich k jej dobrému renomé. Historicky prvým základným pilierom fakulty bola jedna odborná katedra (Katedra konštrukcií pozemných stavieb). Ďalšie katedry boli zriaďované postupne v závislosti od personálno-technických predpokladov pre rozširovanie štúdia a rozvíjanie vedecko-výskumnej činnosti.

Chronologický vývoj fakulty

 • Katedra geológie a mineralógie bola ustanovená v roku 1977 prechodným vyčlenením z vtedajšej Baníckej fakulty VŠT, v roku 1980 sa katedra vrátila späť na Banícku fakultu VŠT.
 • Katedra meračstva a geofyziky bola ustanovená v roku 1977 prechodným vyčlenením z vtedajšej Baníckej fakulty VŠT, v roku 1986 sa vrátila späť na Banícku fakultu VŠT.
 • Katedra deskriptívnej geometrie vznikla v roku 1977 vyčlenením zo Strojníckej fakulty VŠT. V roku 2006 bola pričlenená ku Katedre matematiky.
 • Katedra konštrukcií pozemných stavieb vznikla v roku 1977 ako zakladajúca odborná katedra, ktorá bola v roku 2007 rozdelená na dve katedry: Katedru architektúry a konštrukcií budov a Katedru fyziky budov.
 • Katedra nosných konštrukcií a zakladania bola zriadená v roku 1979 ako druhá odborná katedra. Zanikla v roku 1985 rozdelením na dve nové katedry: Katedru betónových a kovových konštrukcií a Katedru zakladania a dopravných stavieb.
 • Katedra teórie a techniky prostredia budov bola zriadená v roku 1980. Zanikla v roku 1983 zriadením novej katedry: Katedry technológie stavieb a technického zariadenia budov.
 • Katedra technológie stavieb a technického zariadenia budov bola zriadená v roku 1983. Táto zanikla v roku 1990 rozdelením na dve katedry: Katedru technológie stavieb a stavebných látok a Katedru technických zariadení budov.
 • Katedra betónových a kovových konštrukcií bola zriadená v roku 1985. Zanikla v roku 1990 rozdelením na dve katedry: Katedru betónových konštrukcií a mostov a Katedru kovových a drevených konštrukcií.
 • Katedra zakladania a dopravných stavieb bola zriadená v roku 1985 a zanikla v roku 1990 rozdelením na dve nové katedry: Katedru stavebnej mechaniky a Katedru geotechniky a dopravného staviteľstva.
 • Katedra betónových konštrukcií a mostov bola v roku 2007 premenovaná na Katedru betónových a murovaných konštrukcií.
 • Katedra technológie stavieb a stavebných látok bola zriadená v roku 1990 rozdelením Katedry technológie stavieb a technického zariadenia budov a v roku 2007 premenovaná na Katedru technológie stavieb.
 • Katedra technických zariadení budov zriadená v roku 1990 bola v roku 2007 premenovaná na Katedru teórie a techniky prostredia budov.
 • Katedra matematiky bola ustanovená v roku 1991 odčlenením od Katedry matematiky Strojníckej fakulty TU. Zanikla v roku 2006 zriadením novej katedry: Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie. V roku 2007 zanikla premenovaním na Katedru aplikovanej matematiky.
 • Katedra ekonomickej teórie a ekonomiky stavebníctva bola zriadená v roku 1992 a v roku 1993 bola premenovaná na katedru ekonomiky a ekológie v stavebníctve. Zanikla v roku 1999 premenovaním na katedru Environmentalistiky a v roku 2007 bola premenovaná na Katedru materiálového a environmentálneho inžinierstva.
 • Výpočtové stredisko bolo zriadené v roku 1992. V roku 2003 bolo premenované na Stredisko informačných technológií a informatiky a v roku 2007 bolo pričlenené ku Katedre aplikovanej matematiky.
 • Laboratórne centrum bolo zriadené v roku 1992 zoskupením a rozšírením laboratórií odborných katedier.
 • Katedra architektúry bola zriadená v roku 1996 odčlenením od Katedry konštrukcií pozemných stavieb a v roku 1997 prešla na Fakultu umení.

Stavebná fakulta dnes

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach počas svojej 40 ročnej existencie prechádzala neustálym vývojom, kým  sa vypracovala na fakultu porovnateľnú s ostatnými fakultami Technickej univerzity a stavebnými fakultami na Slovensku a v najbližšom európskom priestore.

Za 38 rokov fungovania fakulty jej brány opustilo viac ako 7300 úspešných absolventov, ktorí pôsobia na rozličných, postoch ako stavbyvedúci, úspešní projektanti, manažéri, generálni riaditelia, ale aj vedecko-výskumní  pracovníci. Počas svojej existencie fakulta prechádzala neustálym vývojom, až sa vypracovala na medzinárodne uznávané univerzitné pracovisko. Cieľom fakulty je posilnenie jej pozície v štruktúre vzdelávacej a vedeckovýskumnej základne Slovenska, ako aj v rámci európskeho priestoru. Našim záujmom je prispievať  k tvorbe a rozvíjaniu teoretických základov a metód progresívneho a efektívneho navrhovania, zhotovovania a užívania stavebných konštrukcií. Fakulta realizuje vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v štyroch študijných odboroch: Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Stavebníctvo a Environmentálne inžinierstvo, v ktorých  má fakulta udelené aj práva habilitácií a inaugurácií. V súčasnosti  na fakulte študuje viac ako 1200 študentov  vo všetkých stupňoch a formách štúdia, vrátane zahraničných študentov – samoplatcov.

Fakultu tvoria štyri výskumno-pedagogické pracoviská – ústavy a dve účelové pracoviská:

Ústavy:

 • Ústav inžinierskeho staviteľstva,
 • Ústav pozemného staviteľstva,
 • Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve,
 • Ústav environmentálneho inžinierstva,

Účelové pracoviská:

 • Ústav súdneho znalectva v odbore stavebníctvo
 • Laboratórium excelentného výskumu

 

ktoré zabezpečujú komplexnú pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť, prostredníctvom 9 profesorov, 19 docentov, 42 odborných asistentov (s PhD.), 9 lektorov a 8 vedecko-výskumných pracovníkov. Fakulta sa intenzívne zapája do čerpania európskych fondov, ktoré významne skvalitnili jej vzdelávaciu a vedecko-výskumnú infraštruktúru.

Za všetkými aktivitami fakulty a snahou o neustále zlepšovanie podmienok pre výskum a výchovu mladých stavebných odborníkov je potrebné vidieť zanietený kolektív pedagógov, výskumných pracovníkov a zamestnancov fakulty.