Dekan
prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. 633 5311
602 4001
248 vincent.kvocak@tuke.sk
Sekretariát dekana
Eva Köhlerová 602 4003
623 3219
249 eva.kohlerova@tuke.sk
Prodekanka pre vzdelávanie
prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD. 602 4374 435 maria.kozlovska@tuke.sk
poverená výkonom funkcie
Prodekanka pre vedu a výskum
prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. 602 4126 237 nadezda.stevulova@tuke.sk
Prodekan pre rozvoj a zahraničie
doc. Ing. Peter Mesároš, PhD. 602 4378 441 peter.mesaros@tuke.sk
Tajomník
Ing. Jozef Selín, PhD. 602 4002 250 jozef.selin@tuke.sk
Referát pre vzdelávanie
Beáta Pavúková
Bc. Viera Menyhértová
602 4242
602 4176
252
252
beata.pavukova@tuke.sk
viera.menyhertova@tuke.sk
Úradné hodiny – referát pre vzdelávanie
Referát pre vedu a výskum
Ing. Kristína Fiľková 602 4143 210 kristina.filkova@tuke.sk
Referát pre rozvoj a zahraničie
PhDr. Štefánia Nagy Jasminská 602 4106 209 stefania.nagy.jasminska@tuke.sk
Bc. Miroslav Jacík 602 4190 253 miroslav.jacik@tuke.sk
Referát financovania
Denisa Dorková Varechová 602 4189 203 Denisa.varechova@tuke.sk
Katarína Bednárová 602 4329 228 katarina.bednarova@tuke.sk
Referát ľudských zdrojov a ekonomiky práce
Alena Eperješiová 602 4119 202 alena.eperjesiova@tuke.sk
Prevádzkový zamestnanec – vodič
Bc. Ľubomír Ragan 602 4190 253 lubomir.ragan@tuke.sk