vedenie_dekan

Dekan

prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
e-mail: vincent.kvocak@tuke.sk

vedenie_dekan

Prodekanka pre vzdelávanie – poverená výkonom funkcie

prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.
e-mail: maria.kozlovska@tuke.sk

vedenie_dekan

Prodekanka pre vedu a výskum

prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD.
e-mail: nadezda.stevulova@tuke.sk

vedenie_dekan

Prodekan pre rozvoj a zahraničie

doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.
e-mail: peter.mesaros@tuke.sk

vedenie_dekan

Tajomník

Ing. Jozef Selín, PhD.
e-mail: jozef.selin@tuke.sk

vedenie_dekan

Predsedníčka ak. senátu SvF

prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
e-mail: zuzana.vranayova@tuke.sk