Riešené projekty KEGA

Typ a číslo projektu: KEGA 031TUKE-4/2015
Názov projektu: Využitie medziodborových znalostí v nových programoch zameraných na zlepšenie investičných činností v projektoch dopravnej infraštruktúry
Vedúci projektu: prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.
Doba riešenia: 2015-2017

Typ a číslo projektu: KEGA 073TUKE-4/2015
Názov projektu: Elektronická podpora vyučovania predmetu pedológia a protierózne opatrenia spojená s implementáciou nových trendov výskumu do vzdelávacieho procesu
Vedúci projektu: Ing. Natália Junáková, PhD.
Doba riešenia: 2015-2017

Typ a číslo projektu: KEGA 052TUKE-4/2013
Názov projektu: Využitie virtuálneho laboratória pri navrhovaní energeticky efektívnych budov
Vedúci projektu: doc. Ing. Anna Sedláková, PhD.
Doba riešenia:    2013 – 2015

Typ a číslo projektu: KEGA 041ŽU-4/2014
Názov projektu: Edukačná podpora študijného odboru pozemné stavby
Vedúci projektu: prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.,  Ing. Marián Vertaľ, PhD. – zodpovedný riešiteľ za SvF TUKE
Doba riešenia:    2014 – 2016