Riešené projekty VEGA

Typ a číslo projektu: 1/0563/15
Názov projektu:   Využitie progresívných metód pre odstraňovanie anorganických polutantov z vôd
Vedúci projektu: prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD.
Doba riešenia: 2015-2018

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0277/15
Názov projektu:   Udržateľné stavebné materiály na báze rýchloobnoviteľnej a recyklovanej suroviny
Vedúci projektu: prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD.
Doba riešenia: 2015-2019

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0202/15
Názov projektu: Bezpečné a udržateľné hospodárenie s vodou v budovách tretieho milénia
Vedúci projektu: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
Doba riešenia: 2015-2018

Typ a číslo projektu: VEGA 2/0145/15
Názov projektu: Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov
Vedúci projektu: doc. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.
Doba riešenia: 2015-2018

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0477/15
Názov projektu: Numerická analýza a modelovanie interakčných úloh viacvrstvových kompozitných konštrukčných prvkov
Vedúci projektu: doc. Ing. Eva Kormaníková, PhD.
Doba riešenia: 2015-2018

Doba riešenia: 2015-2018
Typ a číslo projektu: VEGA 1/0321/12
Názov projektu: Teoretická a experimentálna analýza adaptívnych lanových a tensegrity sústav pri statickom a dynamickom namáhaní s uvažovaním účinkov vetra a seizmicity
Vedúci projektu: prof. Ing. Kmeť Stanislav, CSc.
Doba riešenia: 2012-2015

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0788/12
Názov projektu: Teoretický a experimentálny výskum stabilitných a pevnostných problémov spriahnutých oceľobetónových tlačených a ohýbaných prvkov
Vedúci: prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
Doba riešenia: 2012-2015

Typ a číslo projektu: VEGA  1/0582/13
Názov projektu: Pružno-plastické pôsobenie tlačených tenkostenných oceľových prútov vyrábaných tvarovaním za studena a napäťovo-deformačná analýza oceľových zváraných nosníkov.
Vedúci projektu: Ing. Mohamad Al Ali, PhD.
Doba riešenia: 2013-2015

Typ a číslo projektu: VEGA  1/0481/13
Názov projektu: Štúdium vybraných environmentálnych dopadov stavebných materiálov
Vedúci projektu: doc. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.
Doba riešenia projektu: 2013- 2016

Typ a číslo projektu: VEGA  1/0767/13
Názov projektu: Štúdium technických a technologických parametrov vybraných alternatívnych surovín v závislosti od ich úpravy pre efektívne využitie v stavebných hmotách
Vedúci projektu: doc. Ing. Alena Sičáková, PhD.
Doba riešenia projektu: 2013-2016

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0405/13
Názov projektu: Analýza aspektov a ukazovateľov posudzovania udržateľnosti obytných budov so zohľadnením prístupu životného cyklu
Vedúci projektu: doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD.
Doba riešenia projektu: 2013 – 2015

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0835/14
Názov projektu: Experimentálny výskum fyzikálnych vlastností fragmentov a konštrukčných detailov obvodových plášťov budov v nestacionárnych tepelno – vlhkostných podmienkach
Vedúci projektu: prof. Ing. Dušan Katunský, CSc.
Doba riešenia:    2014-2017

Typ a číslo projektu: VEGA 2/0117/14
Názov projektu: Výskum vplyvu obalových konštrukcií na zmeny svetelného a tepelného prostredia v podkrovných priestoroch
Vedúci projektu: doc. Ing. Stanislav Darula, CSc., prof. Ing. Dušan Katunský, CSc. – zodpovedný riešiteľ za SvF TUKE
Doba riešenia:    2014-2016

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0677/14
Názov projektu: Výskum zvyšovania efektívnosti výstavby prostredníctvom MMC technológií
Vedúci projektu: prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.
Doba riešenia: 2014 – 2017

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0609/14
Názov projektu: Posudzovanie environmentálnych rizík vyplývajúcich z klimatickej zmeny a antropogénnej činnosti v povodiach vodných útvarov východného Slovenska
Vedúci projektu: doc. Ing. Martina Zeleňáková,  PhD.
Doba riešenia:    2014-2017