Milé študentky, študenti, vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujem si Vás srdečne privítať v novom akademickom roku 2017/2018!
Chcel by som privítať všetkých, ktorí sa rozhodli študovať na našej fakulte a po prvýkrát vstúpia na pôdu Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Vítam aj všetkých tých, ktorí na fakulte budú pokračovať v I., II. alebo III. stúpni štúdia.
Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola založená v roku 1976, s pôsobnosťou od februára 1977, ako v poradí piata fakulta Technickej univerzity. Za 40 rokov fungovania fakulty jej brány opustilo viac ako 7 700 absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia, ktorí pôsobia na rozličných postoch, a to ako stavbyvedúci, manažéri, generálni riaditelia, úspešní projektanti, vedecko-výskumní a pedagogickí pracovníci. V súčasnom období po prvý krát v histórii je rektorom Technickej univerzity absolvent našej fakulty.
Počas svojej existencie fakulta prechádzala neustálym vývojom, až sa vyprofilovala na fakultu, ktorá je uznávaná nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Svojimi výsledkami vo vedeckovýskumnej a pedagogickej oblasti sa zaradila medzi stabilné fakulty Technickej univerzity v Košiciach, čoho dôkazom sú aj dosiahnuté výsledky v komplexnej akreditácii vysokých škôl a fakúlt.
V súčasnosti na Stavebnej fakulte študuje do 1 000 študentov vo všetkých stupňoch a formách štúdia. Fakulta realizuje vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia, v študijných odboroch Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Stavebníctvo a Environmentálne inžinierstvo.
Vo všetkých štyroch uvedených študijných odboroch má fakulta udelené práva habilitácií a inaugurácií. Fakulta realizuje tiež celoživotné vzdelávanie prostredníctvom akreditovaných programov celoživotného vzdelávania.
Fakultu tvoria štyri výskumno-pedagogické pracoviská, ktoré okrem výskumu zabezpečujú tiež komplexnú pedagogickú činnosť. Sú to: Ústav inžinierskeho staviteľstva, Ústav pozemného staviteľstva, Ústav environmentálneho inžinierstva a Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve. Ústavy pozostávajú z akademických pracovísk – katedier a laboratórií, ktoré spoločne zabezpečujú vzdelávanie v jednotlivých študijných odboroch. Za účelom koordinácie vybraných aktivít fakulty v oblasti výskumu, vývoja inovácií a súdneho znalectva boli na fakulte zriadené účelové pracoviska a to: Laboratória excelentného výskumu a Ústav súdneho znalectva v odbore stavebníctvo.
Nutným predpokladom kvalitného univerzitného vzdelávania je jeho prepojenie s výskumom. Naši pedagogický a vedeckí pracovníci spolu so študentmi, hlavne tretieho stupňa, sú zapojení do riešení domácich a zahraničných výskumných projektov. K skvalitňovaniu výskumnej práce fakulty veľmi prispievajú projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie, prostredníctvom ktorých má fakulta zriadené Centrum excelentného integrovaného výskumu progresívnych konštrukcií, materiálov a technológií. Centrum po dobudovaní bude významným výskumným a vzdelávacím pracoviskom, umožňujúcim realizovať náročný výskumný program v oblasti stavebníctva.
Fakulta udržiava a rozvíja kontakty s mnohými univerzitami, fakultami a vedecko-pedagogickými pracoviskami doma aj v zahraničí, hlavne prostredníctvom mobilít študentov a pedagógov, ako aj prostredníctvom vzdelávacích a výskumných programov. Pre neustále zlepšovanie výkonnosti fakulty v hlavných procesoch univerzitného systému, zameraného na činnosti v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a podnikania a na podporu transferu znalostí a konkrétnych aktivít fakulta spolupracuje s inštitúciami zo štátnej a podnikateľskej sféry. Vážené študentky, vážení študenti, želám Vám v nasledujúcom akademickom roku veľa úspechov, tvorivých síl v náročnom, ale určite zaujímavom štúdiu na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach!

prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
dekan

Adresa fakulty:
Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4,  042 00 Košice
IČO: 00397610, DIČ: 2020486710