V utorok 5. februára 2019 o 14.00 hod. sa  v sídle Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení 8. ročníka Inžinierskej ceny za akademický rok  2017/2018. Táto Cena sa udeľuje za najlepšiu diplomovú prácu (DP) inžinierskeho štúdia v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb.  Hostiteľom bol opäť organizátor a jeden zo zriaďovateľov Ceny  – Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia na čele s jej prezidentom prof. Ing. Alojzom Kopáčikom, PhD. Úvodný príhovor predniesol predstaviteľ hlavného zriaďovateľa Ceny – predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov  prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. V mene rektora STU v Bratislave sa prítomným prihovoril prorektor doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. Medzi prítomnými nechýbali ani zástupcovia akademickej obce, predstavitelia odborných a profesijných organizácií na Slovensku, zástupcovia sponzorov – Ministerstva dopravy a výstavby SR, Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. a Vydavateľstva Eurostav a, samozrejme, ocenení autori – diplomanti a  vedúci ich diplomových prác.

V aktuálnom ročníku zaslali fakulty do súťaže 13 prác na základe súťaže a výberu vo fakultných kolách. Práce posudzuje a ocenenia udeľuje odborná porota, ktorej členov nominovali zriaďovatelia Ceny. Porota posudzovala diplomové práce 3 fakúlt z 3 technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb.

Cieľom súťaže je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.

Inžinierska cena 2018 za najlepšiu diplomovú prácu

Obnova historickej budovy
Autor:                          Ing. Lucia Pazerová
Vedúci dipl. práce:      Ing. Marek Zozulák, PhD.
Univerzita:                  TU Košice, Stavebná fakulta

 
Inžinierska cena 2018 udelená za:

    • Práca rieši obnovu historickej vily v kúpeľoch Vyšné Ružbachy, spĺňa kritéria hodnotenia prác stanovené zriaďovateľom z hľadiska štatútu súťaže a to originálnosti, progresívneho riešenia, tvorivého prístupu a komplexnosti riešenej problematiky. Porota oceňuje spracovanie témy z pohľadu komplexnosti a rozsahu prieskumov a podkladov, aplikáciou dobových materiálov pre obnovu budovy s prvkami historizujúcej architektúry, podrobnosť a komplexnosť dokumentácie.
    • Tvorivý prístup k riešenému problému je podčiarknutý hmotovým riešením stvárnenia, jednoduchým typologickým a dispozičným riešením s dôrazom na progresívne technické a stavebné riešenie.

Viac informácií