V zmysle   § 57 a  § 58 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a Poriadku prijímacieho konania technickej univerzity v Košiciach (Príloha č. 1 k Štatútu Technickej univerzity v Košiciach),  § 4, odsek 3 a 4,

 

dekan Stavebnej fakulty TUKE vyhlasuje

prijímacie konanie na obsadenie miest na doktorandskom štúdiu

 

pre študijný program

 

Teória tvorby budov a prostredia – 1 miesto na dennej forme štúdia

názov: Využiteľnosť solárnych kolektorových systémov pre sezónnu akumuláciu tepla v klimatických podmienkach Slovenska

školiteľ: doc. Ing. Peter Kapalo, PhD.

 

Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb – 1 miesto na externej forme štúdia

názov: Význam informačného modelovania stavieb pre hospodárenie s cestami

školiteľ: doc. Ing. Ján Mandula, PhD.

 

Termín podania prihlášky:   do 31.1.2019

Termín prijímacieho konania:   7.2.2019

Oznámenie o výsledku:   8.2.2019

Termín začiatku štúdia:  11.2.2019 (letný semester 2018/2019)

 

Ostávajú v platnosti podmienky na prijatie na doktorandské štúdium na akademický rok 2018/2019, schválené AS SvF TUKE dňa 4.9.2017.

 

Podmienky na prijatie na doktorandské štúdium:

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je úspešné ukončenie inžinierskeho stupňa štúdia v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore. Pri absolventoch iných programov sa posudzuje štruktúra absolvovaných predmetov a ich odborné a výskumné aktivity, ktoré zaručujú spôsobilosť pokračovať v doktorandskom štúdiu. Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa, je potrebné doručiť na referát pre vzdelávanie SvF, prípadne poslať poštou.

K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

  • overenú kópiu dokladu o absolvovaní 2. stupňa VŠ štúdia, vysvedčenie o štátnej skúške
  • výpis absolvovaných skúšok z 2. stupňa štúdia
  • životopis
  • zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác (ak uchádzač publikoval)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Overenie kópií dokladov je možné priamo na referáte pre vzdelávanie SvF TUKE.

Posudzovanie spôsobilosti uchádzača na inžinierske štúdium:

Uchádzač absolvuje prijímacie konanie, ktoré pozostáva z jazykovej a odbornej časti.

Cieľom prijímacieho konania je zistenie predpokladov uchádzača o štúdium doktorandského študijného programu a pre samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy a techniky.

Forma a rámcový obsah odbornej časti skúšky budú uvedené v pozvánke na prijímaciu skúšku.

Programy v externej forme štúdia sú spoplatňované sumou 1000,- EUR za akademický rok.

Spôsob výberu prijatia spôsobilých uchádzačov:

Uchádzači budú prijatí na základe bodového poradia, ktoré zohľadňuje:

  • výsledky štúdia v rámci 2. stupňa vysokoškolského štúdia
  • výsledky jazykovej skúšky
  • odbornú úroveň rozpravy k téme dizertačnej práce

 

Poplatky za prihlášku:

Poplatok za prihlášku 35,- EUR v papierovej forme, 30,- EUR v elektronickej forme

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242

e-mail: beata.pavukova@tuke.sk, viera.menyhertova@tuke.sk

 

Košice 30.11.2018