Technická univerzita v Košiciach – Stavebná fakulta

 

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA SvF TUKE V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019

Termín podania prihlášky: 13. júl 2018
Termín zasadnutia prijímacej komisie:
Potvrdenie záujmu o štúdium (návratka): 

Poplatok: 25,00 € papierová prihláška, 20,00 € elektronická prihláška  (návod na vyplnenie eprihlášky)
Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493, BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029
Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium bakalárskych študijných programov je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania
Fakulta plánuje prijať na štúdium jednotlivých bakalárskych študijných programov v akademickom roku 2018/2019 tieto počty uchádzačov:

T R PP
pozemné stavby a architektúra  D  Bc.  4   80
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby  D  Bc.  3   20
realizácia dopravných stavieb  D  Bc.  3   20
technológia a manažment v stavebníctve  D/E  Bc.  3/4   60/30
stavby s environmentálnym určením  D  Bc.  3   20
stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine  D  Bc.  3   15

 

FŠ – forma štúdia (denná, externá); T – titul; P – počet rokov štandardnej dĺžky štúdia; PP – plánovaný počet prijatých.

  • Všetky programy okrem externej formy sa ponúkajú ako bezplatné. Za externé štúdium je stanovený poplatok 500.- EUR za akademický rok.
  • Všetky študijné programy sú ponúkané aj v anglickom jazyku. Poplatky sú stanovené Príkazom rektora.

Prijímacia konanie prebehne bez osobnej účasti uchádzačov.
Na bakalárske študijné programy budú uchádzači prijatí na základe bodového poradia podľa hodnotiacich kritérií.

Hodnotia sa:

1)    Celkové výsledky štúdia na strednej škole
2)    Výsledky štúdia matematiky na strednej škole

Uchádzačom, ktorí už študovali na  Stavebnej fakulte TUKE bakalársky študijný program a boli zo štúdia vylúčení, sa stanovený počet bodov odráta.

Uchádzači budú prijatí na štúdium na základe poradovníka. Všetci uchádzači, ktorí absolvujú maturitu v roku 2018, sú povinní doručiť vysvedčenie do 10 dní po jej konaní.

Ďalšie informácie:
a) O prijatí uchádzača rozhoduje dekan, k dispozícii má odporúčanie prijímacej komisie.
b) Štúdium v jednotlivých študijných programoch bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov – minimálne 10. Pri nižšom počte uchádzačov o otvorení, resp. neotvorení príslušného študijného programu rozhodne vedenie fakulty.
c) Počet prijatých študentov na jednotlivé študijné programy sa môže modifikovať na základe aktuálneho počtu prihlášok a kapacitných možností.
d) Prihláška sa podáva v papierovej forme poštou, elektronicky (vyplnenie a vytlačenie formulára cez informačný systém – e-prihlášku, a potom zaslanie poštou) alebo osobne na študijnom oddelení. Uprednostňujeme podávanie prihlášok elektronicky.
e) Na jednu prihlášku je možné uviesť maximálne tri študijné programy. Uchádzači, ktorí z kapacitných dôvodov nebudú prijatí na študijný program, ktorý si v prihláške uviedli na prvom mieste, môžu byť prijatí na študijný program uvedený na druhom, resp. treťom mieste v poradí.
f) Ak má uchádzač záujem o súbežné prijatie na viac študijných programov na SvF TUKE, tzv. súbežné štúdium, musí si na každý študijný program podať osobitnú prihlášku. Za každú prihlášku je poplatok 25,- EUR, v prípade elektronickej prihlášky 20,- EUR.
g) K prihláške na štúdium je potrebné pripojiť:
a) úradne overené vysvedčenia za požadované tri roky, ak nie sú priamo v prihláške potvrdené strednou školou,
b) úradne overené maturitné vysvedčenie,
c) úradne overený doklad o relevantnom úspechu na súťaži pri prednostnom prijímaní, napr. diplomu,
d) doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
e) stručný životopis,
f) potvrdenie o zmenenej zdravotnej spôsobilosti, napr. preukaz ZŤP, pri nepredložení žiadneho dokladu sa predpokladá, že uchádzač je zdravotne spôsobilý.
Overenie kópií dokladov je možné priamo na referáte pre vzdelávanie SvF TUKE bezplatne.
h) Ďalšie podrobnejšie informácie budú priebežne zverejňované na www.svf.tuke.sk, preto je nevyhnutné ich sledovať a riadiť sa nimi.