AKADEMICKÝ SENÁT STAVEBNEJ FAKULTY

Technickej univerzity v Košiciach

Predseda:

prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
Ústav pozemného staviteľstva

Podpredseda:

doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.
Ústav pozemného staviteľstva

Bc. Jakub Szabó
študent – II. stupeň štúdia

Členovia:

prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD.
Ústav environmentálneho inžinierskeho

prof. Ing. Michal Tomko, PhD.
Ústav inžinierskeho staviteľstva

doc. Ing. Peter Kapalo, PhD.
Ústav pozemného staviteľstva

Ing. Ivo Demjan, PhD.
Ústav inžinierskeho staviteľstva

doc. RNDr. Pavol Purcz, PhD.
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve

Ing. arch. Zuzana Poórová
študent – III. stupeň štúdia

Bc. Jozef Kucko
študent – II. stupeň štúdia

Juraj Kucko
študent – I. stupeň štúdia