Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu

Stavebnej fakulty Technickej univerzity Košiciach

Uznesením AS SvF TUKE č.  13/2017 zo dňa  06.06.2017 vyhlasuje  Akademický senát SvF termín konania doplňovacích volieb do AS SvF TUKE na uvoľnené miesto vo volebnom obvode študentskej časti akademickej obce (1. a 3. stupeň štúdia)

 

 na deň 9. októbra 2017 v čase od 08,00 do 13,00 hod.  

 

Miesto konania volieb: ŠPIC – miestnosť č. 257 v budove SvF TUKE,  

Vysokoškolská 4, II. poschodie

 

Kandidovať do študentskej časti AS SvF TUKE môžu len tí študenti, ktorí sú na zozname v zmysle § 4 Zásad volieb do AS TUKE. Návrhy na kandidátov za príslušný volebný obvod sa predkladajú na formulári (zverejnenom na www stránke fakulty) predsedníčke AS SvF najneskôr do 2.10.2017 (16,00 hod.)

 

Košice 08.06.2017                                                prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

                                                                            predsedníčka AS SvF